021 - 8608 14 39
درباره ما

سفر از دیر باز موردتوجه بشر بوده گرچه در گذشت هدف از سفرهای طولانی
تنهابه زیارت وتجارت محدود و سپس در جوامع عالی کالایی لوکس محسوب گردید ولی امروزه با توسعه گری و حمل ونقل ونیزافزایش درآمد ها گردشگری بعنوان یک ضرورت وبه امری جدا ناپذیراززندگی مردم قرار گرفته است
ازاین رو مدیکو سیر با تکیه بر نیروهای متخصص و مدیریت متعهد خودوبا بهره گیری از دانش وتوانایی کارکنان قصد دارد با ارائه خدمات مسافرتی با کیفیت قدم در راه پرپیچ و خم مشکلات گذشته ودر آینده ای نه چندان دور به تور اپراتوری شناخته در سطح کشور وبین الملل تبدیل گردد
مدیکوسیر میکوشد با رعایت استانداردهای حاکم,به ایجاد رضایت شغلی و ایجاد تعهد و علاقه و غرور کارکنان بپردازدوهمچنین با تکیه بر منشور اخلاقی تکریم ارباب رجوع قدم در مسیر ایجاد اعتماد در مشتریان بپردازد
مذیکو سیر با برگذاری مستقیم تورهای توریستی و تجاری در مسیرهای مختلف وتورهایه مقاصد خاص میکوشد همگام باروند تحولات مثبت سیاسی در سطح بین الملل به کشف مسیرهای جدید برای سفر بپردازد به گونه ای که همگان ما را با رشد پایدار برندی قابل اعتماد و متعهد به ارزشهای مشتری مداری و منشور اخلاقی بشناسند
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر
نبش بن بست بخشندگان، ساختمان مدیکو سنتر
واحد 99
02186081439
©2017 Medico Seir, All Right Reserved